8.2.13

Kasîde-i Hz.Fâtıma
Nûr-i ayneyn-i Resûl-i Kibriyâdır Fâtıma,
Nüsha-i kübrâ-i pâk-i Mustafâdır Fâtıma.

Sıbt-ı peygamber olan gül goncalar vâlidesi,
Zevce-i Hayder Aliyyü’l Mürtezâdır Fâtıma.

Hânedân-ı Ehl-i Beyt’in mebde’i , dürrdânesi,
Serfirâz-ı Hamse-i Âl-i Abâdır Fâtıma.

Öyle bir mir’ât-ı envârdır ki  "Zehrâ" nâmıdır,
Şûle-i Nûr-i Muhammed’den ziyâdır Fâtıma.

Hem Habîb-i Kibriyâ’nın “Kâbe Kavseyn” mazharı,
“Sırr-ı ev-ednâ” rumuz-ı âşinâdır Fâtıma.

Koklamış gül vechini ol Fahr-i Kevneyn dâimâ,
Ravza-i cennet gülünden râyihâdır Fâtıma.

Var mıdır bir misli âlem içre ol mehpeykerin,
Aynı Meryemdir,Betül,Hayrunnisâdır Fâtıma.

Sûre-i Kevser’de kılmıştır Hüdâ lutfun ayân,
Tâ ezelden Hak katında müctebâdır Fâtıma.

Bâğ-ı cennettir firâş olmuş mübârek pâyine,
Havz-ı Kevser tâlibine rehnümâdır Fâtıma.

Bir Murâdîdir , şefâattir murâdı Mahvî’nin,
Kim Muhibb-i Ehl-i beyt’e mültecâdır Fâtıma.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder