8.2.13

Destûr yâ HûKüntü kenz’in sırrı Hû’dur,sırrı âyân eyleyen
Nûr-i vahdet remzi Hû’dur,nûr-i ekvân eyleyen

Feyz-i akdes’den erişmiştir cihân gûşuna Hû
Ol sadâdan buldu imkân,cümle imkân eyleyen

Lâ-taayyün’den taayyün,gayb-ı mutlak’dan nüzul
Hû dürur ancak efendim mevc-i ummân eyleyen

Hep havâ toprak su âteş Hû yüzünden buldu can
Çar anâsır terkibinden bir bedestân eyleyen

Her nefes Hû söyletir Hak cümle mevcûdâta,bak
Her ne var âla ve esfel Hû’da iskân eyleyen

Can verip bir parça balçık sûretinden Âdem’e
Nutfeden bir nefha Hû nefhedip insân eyleyen

“Beyne mâ ve’t-tîn” iken Âdem,Muhammed nûrunu
Enbiyâ’nın silkine resûl-i zî-şân eyleyen

Nuh Necîyullâh sefînesin kılıp halk’a necât
Hû’yu inkâr eylemiş münkîri,tûfân eyleyen

Yakmamıştır Hû diyen dillerde dûzâh âteşin
Nârı,İbrâhim vücûdundan gülistân eyleyen

Buldu İsmâil misâli kim uzatmış boynunu
Seyf-i Hû sıdkıyyetinde cânı kurbân eyleyen

Cümle mevcûdâta rahmet olmağın bir Hû ile
Şol Habîb-i Kibriyâsın Nefh-i Rahmân eyleyen

Zikr-i Hû’dandır Aliyyü’l Murtazâ’nın gördüğü
Ayn-ı Haktır lutfedip “el ân kemâ kân” eyleyen

Hû tecellî etse bir kez kalb-i insân nûr olur
Nûr-ı Haktır Hû çerâğından nümâyan eyleyen

“Lâ”yı ıskat eyleyenler buldular sırr-ı ezel
Buldu “İllâ-Hû” sadâsın dilde mihmân eyleyen

Lâ demem illâ demem,Hû söyletir illâ beni
Mürşidin nutkunda Hû’dur Hakka bürhân eyleyen

Hû deyip Yâ Hû deyip pervâne olmuş şem’ine
Onsekizbin âlemin devrinde devrân eyleyen

Tûr-i dil’den “Len Terânî” perdesin ref’ eyleyip
Âşikâr kılmakta her dem Hakkı seyrân eyleyen

Hû görür her gördüğünden perde kalmaz âşığa
Hû temâşâsında binbir türlü ihsân eyleyen

Şeş cihetten gösterir Hak vech-i şânın Hû ile
Kör ne görsün,bî-basardır,gördüğün zanneyleyen

Gerçi söylerler lügattan “Hû zamirdir”,zâhidâ
Âşikârdır ol zamirden emre fermân eyleyen

Sanma Hakkın özge isminden değildir ism-i Hû
Aç gözün,gör Hû imiş her yerde cevlân eyleyen

Söylemez Erbâb-ı Haktan ders alan,”Hû yok!” deyû
Cehl-i mik’abdır sözünden Hakka bühtân eyleyen

Gizlidir “Ha”sında Allâh isminin ey müddeî
Ehl-i irfândır bu sırdan Hû’yu iz’an eyleyen

Şimdi fehm et,dinleyip kâmil sözünden,al haber
Kâmil’in,Hû’dur,dilinden dürr-i efşân eyleyen

“Men aref” dersin okuyup nefs-i mülhimme’ye gel
Ordadır Hû dinleyip derdinde dermân eyleyen

Kalma kesret içre,tenhâ ol,ayak bas vahdete
Vahdetin esrârı Hû’dur,cânı hayrân eyleyen

Geç bu varlık âleminden,gel fenâ iklîmine
Bir nefes Hû’dur cihân mülkünde sultân eyleyen

Şeyh Murâdî dîdesinden gördü Mahvî şüphesiz
Şol semâvât û zemîni Hû’dur elvân eyleyen.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder