8.2.13

Kasîde-i Hz.Hasan
Gonce-i bâğ-ı nübüvettir Hasan Hulk-i Rızâ
Mazhar-ı sırr-ı velâyettir Hasan Hulk-i Rızâ

Aynı cedd-i pâkidir ol hilm-i ahsen fıtratı
Tavr u tarzı hilm u şefkattir Hasan Hulk-i Rızâ

Vâris-i Haydâr-ı Kerrâr , sâhib-i sırr-ı Hüdâ
Sıdk-ı mihrâb-ı imâmettir Hasan Hulk-i Rızâ

Hazret-i Zehrâ'nın ol yektâ ciğer-sûz pâresi
Nûr-ı envâr-ı mürüvettir Hasan Hulk-i Rızâ

Pehlivân-ı Hakk-nümâdır,meddâhı Şâh-ı Rüsûl
Nahl-i bağçe-i risâlettir Hasan Hulk-i Rızâ

Pûş edermiş leb'ini Şâh-ı Risâlet dâimâ
Lafz-ı Hakk'a leb'-i ülfettir Hasan Hulk-i Rızâ

Her kelâmından bulur erbâb-ı dil bin marifet
Menba'-ı feyz-i hidâyettir Hasan Hulk-i Rızâ

Zehr içirsin femm-i pâkinden revâ mı,zâlimîn
Mazlum-ı mekr u ihânettir Hasan Hulk-i Rızâ

Ser-fedâ-yı hânedân-ı ehl-i beyt'in mihveri
Seyyid-i şeb'ân-ı cennettir Hasan Hulk-i Rızâ

Rûz-i mahşer havz-ı kevser emrine âmâdedir
Sâhib-i sırr-ı sikâyettir Hasan Hulk-i Rızâ

Baş koyup dergâh-ı lütfundan umar Mahvî necât
Melce'-i bâb-ı şefâattir Hasan Hulk-i Rızâ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder