8.2.13

Destûr yâ Hazerât-ı Ehl-i Beyt-i Mustafâ.
Bil ki ey cân,Hakk'a bürhân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır
Her dü âlemde nur-efşân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Tefrik etme birbirinden ahbâb-ı Şâh-ı Rüsûl'ü
Onların delîli kur'ân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Ümmühâtü'l-mü'minîndir cümle Ezvâc-ı tâhirât
Her biri Resûl'e cânân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Cihâr-yâr-ı güzîn için kem söz etme,eyle edeb
Ebûbekir,Ömer,Osman Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Hamse-i Âl-i Abâdır ser-firâzı ehl-i beyt'in
Ol Ali kim Şâh-ı merdân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

"Fâtıma minnî" buyurdu hiç şüphesiz Fahr-i Âlem
Zehrâ Betül nûr-i ekvân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Bil Hasan el-Müctebâdır gonca-i bâğ-ı nübüvvet
Cennette seyyid-i şeb'ân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Melce'-i ümmetir her an Şâh Hüseyn-i âlem-penâh
Ekrem-i şâh-ı şehîdân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Kim "meveddete fi'l-kurbâ" sırrı Server-i Nebînin
Evlâdı esbâtı cem'ân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Gel ey münkir inkârı ko,cümlesine eyle ta'zîm
Râh-ı hakîkate kervân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Her birisin cân u dilden sevmesi farzdır ihvânım
Sâki-i kevser-i îmân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Şeyh Murâdî'den alıp bu nutku tanzîm eden âciz
Mahvî bir kemter-i kurbân Ehl-i Beyt-i Mustafâdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder